The Education Department of Bangkok Archdiocese

n5

จิตตาภิบาล : เอกลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

การจัดการศึกษาหรือพันธกิจของโรงเรียนคาทอลิก

       จะต้องพิจารณาประเด็นสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนคาทอลิกและพันธกิจของพระศาสนจักร

        องค์ประกอบหลักของโรงเรียนคาทอลิก คือ การอบรมคนและการประสานพัฒนาการทุกอย่างเข้าด้วยกัน ซึ่งรวมแต่ละบุคคลให้มามีความใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อเนื่องไปยังการเป็นที่น่าเชื่อถือถึงพระหรรษทานของพระเจ้าที่อยู่ภายในอีกด้วย คนทั่วไปสามารถสัมผัสรู้ถึงการเป็นพยาน และสัมผัสว่าแบบอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงพวกเขา และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกของเราในที่สุด (วิสัยทัศน์ของสภาพระสมณะ เกี่ยวกับโรงเรียนคาทอลิก)

       พันธกิจของพระศาสนจักร คือ การเผยแพร่พระวรสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูมนุษยชาติจากภายใน คุณลักษณะพิเศษของโรงเรียนคาทอลิกและเหตุผลเบื้องหลังของการมีอยู่ของโรงเรียน คือ การบูรณาการคำสอนทางศาสนาเข้ากับการศึกษาทั้งสิ้นของนักเรียน (มิติด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก ข้อ 66)

      กระบวนการศึกษาอบรมแบบคริสต์ อาจหมายถึงองค์ประกอบชุดหนึ่งที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวคือการพัฒนาความสามารถแต่ละด้านของนักเรียนแต่ละคนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ที่ทำให้แต่ละคนได้รับการศึกษาอบรมเชิงบูรณาการแบบครบองค์ภายในบริบทของการศึกษา คือมิติด้านศาสนาคริสต์และการตระหนักถึงพระพรของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ แต่สิ่งสำคัญจริง ๆ นั้น ไม่ใช่คำพูดที่สอน แต่เป็นความจริงที่ยืนยันวาครูทุกคนได้ผูกผสานผลการศึกษาเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

2. การทำงานของโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล

       โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล จะจัดระบบการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนนั้น อย่างน้อยจะมีลักษณะเฉพาะ 4 ประการ (Anthony Bryk : 1993) ดังนี้

       1) แผนการเรียนการสอนที่มีแก่น/จุดศูนย์รวม

       แกนหลักสูตรและแผนการสอนจะต้องเป็นลักษณะมุมมองเชิงรุก (Proactive) ของครูและผู้บริหาร เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และควรเรียนรู้ โดยพิจารณาคำนึงถึงภูมิหลังของนักรเรียนและแผนการศึกษาอนาคต ที่คัดเลือกเนื้อหาบทเรียนและปริมาณที่พอเหมาะ

       2) การจัดโครงสร้างหลักสูตร

       โครงสร้างของหลักสูตรจะมีลักษณะ 3 ประการ คือ

       2.1) กลุ่มกิจกรรมต้องมีลักษณะกว้างและครอบคลุมพัฒนาการต่าง ๆ ของชีวิต ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม เช่น การฟื้นฟูจิตใจ การร่วมพิธีกรรม / ศาสนกิจ กีฬา การฉลองประจำปี โครงการด้านวรรณกรรม ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเตรียมโอกาสมากมาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ / ปฏิสัมพันธ์แบบใกล้ชิด และการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้ใหญ่กับนักเรียน เป็นโอกาสที่ทำให้ความผูกพันระหว่างสมาชิกของโรงเรียนมีความลึกซึ้งมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนรุ่นพี่กับรุ่นน้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวไดด้รับการเอื้ออำนวยจากการสร้างแผนการเรียนการสอนข้างต้น

       2.2) มีการจัดองค์กรอย่างเป็นกิจลักษณะเพื่อสร้างหมู่คณะ สิ่งสำคัญที่สุดคือ บทบาทของครูชมรม ซึ่งทำให้นักเรียนกับครูสามารถพบปะกันตามทางเดิน ในสนามเล่น ห้องอาหาร ในละแวกโรงเรียน และบางครั้งที่บ้าน ปฏิสัมพันธ์ระดับบุคคลจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนอกห้องเรียน องค์ประชุมระหว่างครูก็มีความสำคัญเช่นกัน ครูอาจารย์ของโรงเรียนคาทอลิกใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งในและนอกโรงเรียน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันเหล่านี้จะเป็นจุดประสานการแก้ปัญหาของโรงเรียน และมีส่วนช่วยสร้างความสมานฉันท์ระหว่างผู้ใหญ่ขึ้น รอบ ๆ ภารกิจของโรงเรียน ในบริบทดังกล่าว การตัดสินใจใด ๆ ของโรงเรียนมีแนวโน้มว่ามีความขัดแย้งน้อยลง และบ่อยครั้งจะมีลักษณะของความไว้วางใจและการให้ความเคารพต่อกัน

       2.3) หลักสูตรมีลักษณะแนวคิด / ความเชื่อร่วมกันของผู้รับผิดชอบ  ครูและผู้เรียน เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนควรจะเรียน เกี่ยวกับเกณฑ์การสอนที่เหมาะสม และเกี่ยวกับวิธีการสัมพันธ์กับคนทั่วไป สิ่งที่เชื่อมร้อยปรัชญาการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิกคือ ความเชื่อถือด้านศีลธรรมเกี่ยวกับบุคคล สังคม วัฒนธรรม และบทบาทของโรงเรียนต่อการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม

       ดังนั้น การจัดองค์กรทางสังคมระดับพื้นฐานของโรงเรียน ในฐานะเป็นกลุ่มคนจึงมีผลที่ตามมาต่อบุคคลและสังคมสำหรับทั้งครูและนักเรียน

       3) อุดมการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจ

       ความคิดสำคัญ 2 ประการที่เป็นแรงจูงใจหรือบันดาลใจสำคัญอันเป็นคุณค่าต่อการเรียนรู้ คือ บุคคลนิยมและการอยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะเป็นตัวปั้นแต่งชีวิตในโรงเรียนคาทอลิก

       บุคคลนิยม คือ สิ่งที่เรียกร้องความเป็นมนุษย์ในปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และประกอบเป็นชีวิตประจำวัน กุญแจสู่การมุ่งไปสู่บุคคลนิยม คือ บทบาทของครูที่ขยายตัวออกไปในการให้ความสนใจเกี่ยวกับประเภทของบุคคลของนักเรียน เหมือนกับข้อเท็จจริง ทักษะและความรู้ที่พวกเขาต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลนิยมยังเป็นบรรทัดฐานร่วมของโรงเรียน คือแบบพฤติกรรมของครูและการกลายเป็นอุดมคติของนักเรียน

       การมอบหมายงานที่ต้องพิจารณาความชำนาญเฉพาะด้านและประสิทธิผล ต้องกระทำผ่านการเคารพใส่ใจต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มิใช่มุ่งเพียงผลประโยชน์ของงานเฉพาะด้านและแสดงความสามารถสร้างกระบวนการองค์กรในการจัดการงานที่ซับซ้อน และในทำนองเดียวกันผู้ใต้บังคับบัญชาต้องยอมรับบทบาทและภารกิจที่ต้องให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และนักรเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

       4) การปกครองแบบกระจายอำนาจ

       การกระจายอำนาจการปกครองมิใช่เพียงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า หรือการสร้างองค์กรที่ทำให้ผู้ร่วมงานมีความไวต่อการรับรู้ แต่ที่ถูกต้องคือ การกระจายอำนาจได้รับการยืนยันทัศนะว่า ศักดิ์ศรีและความเคารพต่อความเป็นมนุษย์จะได้รับการปฏิบัติได้ดี เมื่องานถูกจัดไว้โดยคิดถึงหมู่คณะเล็ก ๆ ซึ่งมีการเสวนาและการทำงานแบบเป็นหมู่คณะ ที่แก่นของความเชื่อถือนี้คือ ศักยภาพทั้งหมดของบุคคลทั้งหลาย จะเป็นที่ยอมรับนับถือในการรวมกลุ่มเป็นอันหนึ่งเดียวกันทางสังคม ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้เฉพาะในความสัมพันธ์สมาคมของกลุ่มเล็ก ๆ


3. การศึกษาคาทอลิก การบริหาร และการพัฒนานักเรียน

        หลักการศาสนาคาทอลิก มีคุณลักษณะเฉพาะในระดับต่าง ๆ เหมือนกับประเพณีคริสต์อื่น ๆ แต่สิ่งที่ทำให้มีความเป็นคาทอลิก คือ การรวมตัวเข้าด้วยกันและการจัดภาพ / โครงสร้างประกอบเป็นหนึ่งเดียวกัน / เอกลักษณ์ชัดเจน คือคุณลักษณะที่มีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจของคาทอลิกเกี่ยวกับพระเจ้าและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนี้คือ

       1) ความเข้าใจการเป็นบุคคลในแง่ดี (Anthoropology of the person)

       2) การเป็นเครื่องหมายถึงพระเจ้าของชีวิต

       3) การเน้นที่การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะของความเป็นอยู่ของมนุษย์และคริสตชน

       4) การยึดถือประเพณี วัฒนธรรม เป็นแหล่งที่มาของประวัติศาสตร์และวิสัยทัศน์

       5) การให้คุณค่าความมีเหตุผลและการเรียนรู้ โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะให้การศึกษาอบรม

       แต่สิ่งที่อยู่เหนือและแทรกอยู่ทั่วทุกคุณลักษณะทางเทววิทยา คือ การถือเป็นพันธะหน้าที่หลักอีก 3 ประการ ซึ่งกระจายทั่วและผูกโยง 5 ลักษณะข้างต้นไว้ด้วยกัน คือ

       1. การอุทิศตนผูกพันของหลักการคาทอลิกต่อการเป็นบุคคลของคนทั่วไป ต่อการเป็นอย่างที่ควรจะเป็น และจริยธรรมของชีวิตของพวกเขา คือความใส่ใจด้านอภิปรัชญา

       2. การอุทิศตนผูกพันของหลักการคาทอลิกต่อ "ความยุติธรรมพื้นฐาน" หรือความใส่ใจเชิงสังคมวิทยา

       3. การอุทิศตนผูกพันของหลักการคาทอลิกต่อ "ความเป็นคาทอลิก" ในความหมายของการเป็นสากลและสำหรับทุกคน หรือความใส่ใจเชิงการเปิดกว้างต่อทุกคน

 

ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ : ในฉายาลักษณ์และความเหมือนของพระเจ้า

       แก่นความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ของคาทอลิก ตามความเข้าใจทางเทววิทยาเกี่ยวกับสภาพของการเป็นมนุษย์ เป็นความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริง แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นการมองโลกในแง่ดีว่า แม้มนุษย์สามารถทำบาปได้ แต่โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์เป็นคนดี ซึ่งเน้นย้ำถึงธรรมชาติสัมพันธ์และพระพรรวมของความเป็นมนุษย์ ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ของคาทอลิกดังกล่าว เรียกร้องให้หลักสูตรทั้งหมด เนื้อหาสาระ การะบวนการและสภาพแวดล้อม ต้องสะท้อนให้เห็นและส่งเสริมการยอมรับพันธะหน้าที่ 3 ประการเป็นอย่างน้อย คือ

       1. ยืนยันความดีพื้นฐานของนักเรียน

       2. การให้การศึกษาอบรมแก่คนทั่วไป ให้มีชีวิตอย่างรับผิดชอบ โดยอาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้า

       3. การให้ความเชื่อมั่นและหล่อหลอมประะชาชนทั่วไปให้ดำเนินชีวิตสมกับคุณค่าของตัวเองและความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ ในฐานะผู้สร้างประวัติศาสตร์

 

การเป็นเครื่องหมายถึงพระเจ้า : เห็นพระเจ้าในทุกสิ่ง

       หลักการศาสนาคาทอลิก มีมุมมองโลกแบบเดียวกับมุมมองเกี่ยวกับมนุษย์ คือ สิ่งสร้างทั้งปวงล้วนเป็นสิ่งดีแท้จริง (โดยเนื้อแท้)  ความเข้าใจเกี่ยวกับจักรภพดังนี้เป็นการสนับสนุนหลักการของการเป็นเครื่องหมายถึงพระเจ้าของสิ่งสร้างทั้งหลายทั้งปวง และการศึกษาเป็นการสร้างความสำนึกนี้ หมายถึงการสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักใช้วิจารณาณและความคิดสร้างสรรค์ของสติปัญญาของพวกเขา เพื่อจับตามองชีวิต จนสามารถมองผ่าน "โดยทาง" ชีวิตได้

 

หมู่คณะหรือการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม : ปัจจัยที่สร้างขึ้นเพื่อกันและกัน

       หลักการศาสนาคาทอลิก เน้นอย่างหนักแน่นกับธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ คือเราจะพบเอกลักษณ์และตัวเองแท้จริงในความสัมพันธ์กับผู้อื่น กับการเน้นที่ความรับผิดชอบทางสังคมและศาสนจักรโดยการกระทำเพื่อ "ความดีส่วนรวม"

       สภาพแวดล้อมของโรงเรียนคาทอลิก จำเป็นต้องสะท้อนให้เห็นการอยู่ร่วมกัน ไม่ใช่เพียงอุดมการณ์ แต่จะต้องเป็นคุณค่าที่เป็นสิ่งปฏิบัติจริง นักเรียนและอาจารย์จะรู้สึกอิสระที่จะเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด และแสวงหาความรู้และความจริงในที่ที่พบได้ ที่โรงเรียนที่พยายามเป็นหมู่คณะของการต้อนรับและไมตรีจิตที่มีให้กับทุกคน เป็นการให้ความเอาใจใส่ที่ลึกซึ้งท่ามกลางและระหว่างครู ผู้บริหาร พนักงาน และนักเรียน และต่อหมู่คณะที่ขยายวงกว้างออกไปจนถึงผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและวัด / ท้องถิ่น ชุมชน

 

ประเพณี : แบ่งปัน "ความเป็นมาและวิสัยทัศน์"

       สังคายนาวาติกันที่ 2 ยืนยันว่า การศึกษาคาทอลิก "พยายามเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมทั้งมวลของมนุษย์เข้าด้วยกันกับข่าวดีแห่งความรอด (โรงเรียนคาทอลิก ข้อ 37)  เพื่อว่าแสงสว่างของพระธรรมจะส่องสว่างให้แก่ความรู้ ซึ่งนักเรียนจะค่อย ๆ เรียนรู้ทีละขั้นตอนเกี่ยวกับโลก ชีวิต และมนุษย์

       วิสัยทัศน์ของความเชื่อแบบคริสต์ มองว่า เรื่องราวความเป็นมา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความหมายสำหรับเรา แสดงวิถีการดำเนินชีวิตในทุกระดับฐานะ และเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อการทำให้มีสันติสุขของพระเจ้าเกิดขึ้นสมบูรณ์ ความเป็นมนุษย์ครบถ้วน ประวัติศาสตร์มีค่าและความหมาย และสิ่งสร้างทั้งปวงนำพระพรของพระ มาให้ทุกคนบนแผ่นดิน

 

ความมีเหตุผล : ความเชื่อที่แสวงหาความเข้าใจ

       การศึกษาคาทอลิก ควรเตรียมและฝึกนักเรียนให้รู้จักคิดด้วยตัวเอง ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสนใจกับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ของตนเอง และรู้จักใช้ความรู้และปรีชาญาณที่สั่งสมอยู่ในศาสตร์ของการเรียนรู้ทุกแขนงวิชา เพื่อทำความเข้าใจกับชีวิตของพวกเขาด้วยตัวเอง ที่จะทำการตัดสินใจด้วยความรู้และการเสวนากับผู้อื่น อย่างมีเหตุผลและศีลธรรมอันดี

 

การเป็นบุคคล : ความใส่ใจเชิงอภิปรัชญา

       การศึกษาคาทอลิก มีเป้าหมายไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่นักเรียนรู้และสามารถกระทำ แต่กับประเภทของคนที่เขาต้องการเป็นด้วย เป็นข้อสังเกตว่า การศึกษาสมัยใหม่เป็นอันมากต้องตกเป็นเหยื่อของญาณวิทยา ซึ่งแยก "การรู้" ของคนออกจาก "การเป็น" เป็นการลดทอนความรู้ให้เป็นเพียงความเข้าใจทางเทคนิค หรือ "การเรียนรู้วิธี" เพื่อการผลิต และคิดเอาเองว่าความรู้เป็น "สิ่งแท้จริงในตัวมันเอง" และ "ปลอดค่านิยม" เหมือนหนึ่งว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับคนในฐานะเป็น "บุคคล" หรือมีอิทธิพลต่อจริยธรรมของพวกเขา

 

ความยุติธรรม : ความใส่ใจด้านสังคมวิทยา

       ความยุติธรรม เป็นคำสอนหลักของความเชื่อคาทอลิก และเป็นสิ่งที่ซึมซาบอยู่ในเรื่องความเข้าใจมนุษย์ของการศึกษาคาทอลิก เพราะเน้นการปฏิบัติต่อนักเรียนโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของพวกเขา และเตรียมพวกเขาให้รู้จัก เคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของทุกคน และความยุติธรรมยังเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นในความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นเครื่องหมายของพระเจ้า ในการกระตุ้นให้เห็นและตอบสนองต่อคนยากจนและคนที่ถูกกดขี่ของสังคม และสอนให้คิดหาวิธีเปลี่ยนโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมและหลักทางวัฒนธรรมที่กดขี่ประชาชน ความยุติธรรมเป็นคำสอนในฐานะที่กลุ่มชนโรงเรียนเน้นความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และอบรมสอนนักเรียนให้รับผิดชอบต่อความดีส่วนรวม ประเพณีโรงเรียนสร้างความยุติธรรม เมื่อครูชี้เน้นให้เห็นพระราชกิจแห่งการปลดปล่อยของพระเจ้า และเสนอวิสัยทัศน์แห่งอาณาจักรของพระเจ้า คือสันติสุขและความครบถ้วนของชีวิตเพื่อผู้อื่น และความยุติธรรมซึมซับอยู่ในคำสอนความเป็นเหตุผล ที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีสติอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยความสนใจปฏิบัติตนตามความจริง และกระทำสิ่งที่ดี

 

ความเป็นคาทอลิก : ความใส่ใจที่เปิดรับทุกคน

       ความเป็นคาทอลิก ต้องท้าทายให้คาทอลิกกลับเป็นหมู่คณะที่เป็นกลุ่มคนที่เปิดรับทุกคนด้วยอัธยาศัยไมตรีและใจกว้าง เป็นข้อผูกพันที่ต้องแผ่อยู่ทั่วการศึกษาคาทอลิก

       ความเป็นคาทอลิก ได้สะท้อนให้เห็นในความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ของการศึกษาคาทอลิก เมื่อหลักสูตรยืนยันถึงคุณค่าของคนทุกคน และการใช้พรสวรรค์ทั้งหมดของชายและหญิงในวิถีแบบองค์รวม ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นเครื่องหมายถึงพระเจ้าเป็นความใส่ใจด้านความเป็นคาทอลิก เมื่อส่งเสริมคนให้เห็นคุณค่าของเอกภาพและความเป็นหมู่คณะ เมื่อโรงเรียนต้องเป็นสถานที่ให้การต้อนรับและเปิดสำหรับทุกคน และอบรมสอนว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเพื่อนบ้านพี่น้องกันอย่างไม่มีขอบเขต ประเพณีปฏิบัติเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นถึงความจริงที่ว่า พระเจ้าประทับอยู่ใกล้เพื่อไถ่กู้และรักมนุษย์ทุกคน และความเป็นเหตุผลเป็นความใส่ใจของความเป็นคาทอลิกที่เปิดใจคนรับความจริง ในทุกสถานการณ์ 

 

4. ความเป็นผู้นำในโรงเรียนคาทอลิก

       โรงเรียนคาทอลิก จะต้องผลิตหนุ่มสาว ผู้เต็มใจและสามารถเป็นผู้นำ ผู้ต้องการเข้ามารับบทบาทของการเป็นผู้นำในทุกแห่งของสังคม ผู้ได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับการทำบทบาทดังกล่าวและรู้สึกเป็นข้อผูกมัดที่จะนำความเชื่อทางศาสนา และศีลธรรมดีงามสำหรับประชาชน เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกความเชื่อ ศาสนาออกจากคุณค่าของการบริการสาธารณะและองค์กรของพวกเขา เช่นเดียวกัน ความเป็นผู้นำจะต้องเป็นบทบาทของนักการศึกษาและผู้ให้การศึกษาที่จะเป็นหลักและอยู่เคียงข้างประชาชนและศิษย์ทุกคน

       กล่าวโดยสรุป กระบวนการจัดการศึกษาคาทอลิก จะต้องแสดงลักษณะเด่นชัด (Unique) ที่แสดงให้เห็นในลักษณะทัั้งองค์รวม และส่วนย่อยที่ประกอบกัน เข้ากันอย่างเป็นระบบและเป็นเชิงระบบ แสดงให้เห็นความสอดคล้องกลมกลืนกันของความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเจ้ากับการจัดการศึกษา และพัฒนาชีวิตมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า ศักดิ์ศรี และความรับผิดชอบ ทั้งต่อชีวิตตนเองและสังคมอย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม หรือวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 

- - -

ที่มาของข้อมูล :

คู่มือแนวทางการพัฒนางานจิตตาภิบาลของโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ฉบับปฏิบัติการขั้นต้น)

จัดทำโดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ส่วนที่ 1 แนวคิด ปรัชญา และแนวนโยบาย หน้า 21 - 26

โดย บาทหลวง ดร.วิวัฒน์ แพร่สิริ

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ (19 พ.ค.66)
ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 ---------------------------------------- วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟรังซิส ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อ.สามพราน จ.นครปฐม ---------------------------------------- วจนพิธีกรรมเปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 โดย คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฯ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ บรรยายพิเศษ "จิตวิญญาณและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม" โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ - กิจกรรมละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - ทำงานอย่างไรให้คลิก กับคนหลาย Generation - สรุปกิจกรรม “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” โดย อาจารย์สุรัก ประทุมเกษร และคณะวิทยากร วจนพิธีกรรมปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2566 | 10 พฤษภาคม 2566
การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ บ้านผู้หว่าน นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.00...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566│ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วมฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการและประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * 👉🏻 รูปภาพทั้งหมด 👈🏻...

แผนกปฐมวัย

17 พฤษภาคม 2566 อบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร
อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ***************************** วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร ณ ห้องประชุมโรงเรียนดาราสมุทร โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธาน นำสวด มีครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 13 คน วิทยากรโดย อาจารย์กาญจนา...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566
การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * แผนกภาษาต่างประเทศ นำโดย คุณครูมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ จัดการประชุมต่อเนื่องจากการทำหลักสูตรที่ศูนย์ภาษา NELC ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ทำความเข้าใจร่วมกันทั้งครูไทยและครูต่างชาติเพื่อแบ่งขอบข่ายงานรับผิดชอบในนามของฝ่ายการศึกษาฯ * * * * * * * * * ประชุม Online ร่วมกับคุณครูโรงเรียนดาราสมุทร * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน”(10พ.ค.66)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” ให้กับครูผู้สอนลูกเสือในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ในวันพุธที่ 10...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

ประกาศใช้ข้อสอบร่วม2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png8.png3.png1.png7.png4.png1.png
วันนี้2643
เมื่อวานนี้4318
อาทิตย์นี้18739
เดือนนี้6961
รวม3831741

Who Is Online

2
Online

วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2566 17:58

ปฐมวัย - Video Content!

More Videos - ปฐมวัย