The Education Department of Bangkok Archdiocese

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ตำแหน่ง : หัวหน้าครูจิตตาภิบาล (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล)

1.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.1   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.1.1  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

1.1.2  รับผิดชอบงานจิตตาภิบาลของโรงเรียนและวัด

1.1.3  สอนวิชาคริสตศาสนธรรม (คำสอน) และจริยธรรมในโรงเรียน

1.1.4  รับผิดชอบด้านการอภิบาลในโรงเรียน  จัดบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกและให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

1.1.5  รับผิดชอบงานด้านศาสนพิธี (คริสต์) ต่างๆ ในโรงเรียน

1.1.6  รับผิดชอบงานด้านอภิบาลที่วัด ช่วยคุณพ่อเจ้าอาวาส  ด้านงานศาสนพิธี การจัดกิจกรรมการต่างๆ ของวัด สอนคริสตศาสนธรรม (คำสอน) เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่

1.1.7  รับผิดชอบการเตรียมเด็กเพื่อการรับศีลศักดิ์สิทธิ์

1.1.8  รับผิดชอบการฝึกอบรมนักเรียนและเยาวชนของวัดตามโครงการของโรงเรียนและวัด

1.1.9 ช่วยคุณพ่อเจ้าอาวาสในงานด้านบริการทั่วไป

2.คุณลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

2.1   ด้านคุณลักษณะทั่วไป

2.1.1    เป็นผู้นับถือศาสนาคาทอลิก และคริสตชนที่ดี

2.1.2    มีใจรักงานด้านจิตตาภิบาล

2.1.3    เป็นชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี

2.1.4    ทำงานด้านจิตตาภิบาลมาอย่างน้อย 3 ปี

2.1.5    เป็นโสดหรือสมรสอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของพระศาสนจักร

2.1.6    ปฏิบัติงานทั้งที่โรงเรียนและวัด

2.1.7    ปฏิบัติงานเต็มเวลาวันเสาร์-อาทิตย์และวันสำคัญทางศาสนาคริสต์

2.1.8    มีความรู้ ความสามารถ ในงานด้านคริสตศาสนธรรม

2.1.9    มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกิจกรรมองค์กรคาทอลิกต่างๆ

2.1.10  มีความรู้ ความสามารถ ในงานการสอนคริสตศาสนธรรม (คำสอน)เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่

2.1.11  มีความสามารถในการทำงานด้านการอภิบาลในโรงเรียนและวัด

2.1.12   มีความสามารถในการจัดบรรยากาศและให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์แก่นักเรียน  ครู ผู้ปกครองและชุมชน

2.2    ด้านวุฒิการศึกษา

2.2.1  จบปริญญาตรี ทางการศึกษาทุกสาขา + ประกาศนียบัตรด้านคริสตศาสนธรรมจาก ศูนย์อบรม คริสตศาสนธรรม (ศูนย์ซีซี) + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2.2.2  จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแสงธรรม + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2.2.3  จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (ศศ.บ คริสตศาสนศึกษา)  + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2.2.4  จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ศศ.บ ปรัชญาและศาสนา) + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2.2.5  จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา (ศศ.บ เทววิทยา) + ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรครูจิตตาภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2.2.6  จบปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา เทววิทยาจริยธรรม (ศศ.มเทววิทยาจริยธรรม)

2.3   ด้านคุณสมบัติพิเศษ

2.3.1  มีความรู้เกี่ยวกับองค์กรคาทอลิกต่างๆ ในประเทศไทย

2.3.2  มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

2.3.3  สามารถเล่นดนตรี และ/หรือ ขับร้องเพลงศาสนาได้

3.ภาระงานที่ปฏิบัติ

3.1   ปฏิบัติที่โรงเรียน สัปดาห์ละ 3-4 วัน

3.2   ปฏิบัติที่วัด สัปดาห์ละ 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)

3.3   ด้านการสอนวิชาคริสตศาสนธรรม (คำสอน) สัปดาห์ละ 12-15 ชั่วโมง

3.4   ด้านการอภิบาลในโรงเรียนทั่วไปสัปดาห์ละ 8-10 ชั่วโมง

3.5   ด้านการอภิบาลที่วัด สัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง

3.6   ด้านการบริการทั่วไปที่วัด สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง

3.7   จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณงานจิตตาภิบาลของโรงเรียนและวัด

3.8   จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน

3.9   วิเคราะห์ ติดตาม แผนงานโครงการ งานจิตตาภิบาลของโรงเรียนและวัดประจำปี

3.10  จัดทำทะเบียนข้อมูลคริสตชนของโรงเรียนและวัด

3.11  งานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือคุณพ่อเจ้าอาวาสมอบหมาย

4. แนวปฏิบัติสำหรับงานจิตตาภิบาลในโรงเรียน

4.1   ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าครูจิตตาภิบาล (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล)

4.1.1  ดูแลรับผิดชอบงานจิตตาภิบาลของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนและอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

4.1.2  ดูแลรับผิดชอบงานอภิบาลของวัดให้เป็นไปตามนโยบายของคุณพ่อเจ้าอาวาส

4.1.3  ดูแลการจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ    งานจิตตาภิบาลของโรงเรียนและวัด

4.1.4  อนุมัติการใช้งบประมาณของแผนงานและโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตพระสงฆ์เจ้าอาวาสแล้ว

4.1.5  ดูแลติดตามการใช้งบประมาณและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของงานจิตตาภิบาลประจำปีเสนอต่อผู้รับใบอนุญาตและอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

4.1.6  ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูจิตตาภิบาลในโรงเรียน

5. อัตราค่าตอบแทน

5.1  วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท

เงินเดือน  จำนวนตามวุฒิทางราชการ หรือ ตามเงินเดือนเดิมที่ได้รับจากโรงเรียน  เงินเพิ่มเฉพาะสาขาจำนวน  7,500 บาท / เดือนและปฏิบัติงานให้วัด

- - -

แผนกจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สาระ - การศึกษา

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม”
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องครอบคลุมประสบการณ์สำคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช...

สำนักอำนวยการ

การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 | 20 ก.ย. 66
การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2566วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566สถานที่ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2566 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานนำการประชุม ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 1. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ2....

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน | จิตตาภิบาลเขต 5 (12 ก.ย. 66)
การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล/ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ และทีมงานจากแผนกฯ เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน ในหัวข้อ “การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน” ให้กับคุณครูจิตตาภิบาล เขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย โดย คณะกรรมการจิตตาภิบาลเขต 5 นำโดย คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

20 กันยายน 2566 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ............................. วันที่ 20 กันยายน 2566 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคุณครูปฐมวัยในเขต 4 ได้แก่...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ | 14-16 ก.ย. 66
ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ วันที่ 14 - 16 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และ onsite ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม แนวทางการตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในด้านแนวทางประเมิน SAR 2565 ระดับการศึกษาพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ ของ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

2023_EDBA English Curriculum
EDBA English Curriculum 2023 * * * * * * * * * DOWNLOAD >> Click ดาวน์โหลดเอกสาร >> Click กลุ่มงานวิชาการ แผนกภาษาต่างประเทศฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯwww.edbathai.com Link เพื่อแชร์ >> https://shorturl.at/aqtKT * * * * * * * * * นางมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย(14 ก.ย.66)
การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กทม.*************************************************** บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ และประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้นำผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะครูแนะแนว จากโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 30 คน จาก 15...

Fr CECT

EDBA2

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

TimeTableTest1 66

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png3.png9.png7.png5.png3.png9.png
วันนี้638
เมื่อวานนี้3926
อาทิตย์นี้21676
เดือนนี้104972
รวม4397539

Who Is Online

1
Online

วันเสาร์, 23 กันยายน 2566 05:22

วิชาการ - Video Content!

More Videos - วิชาการ