The Education Department of Bangkok Archdiocese

 jesus 4779545 960 720

นโยบายของพระศาสนจักรในประเทศไทย


สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครอง
เด็ก/ผู้เยาว์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ไว้ว่า

“สมาชิกทุกท่านของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยตระหนักและเคารพในศักดิ์ศรีและ
สิทธิของเด็ก/ผู้เยาว์กล่าวคือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และพร้อมที่จะสร้างหลักประกันให้พวกเขามีความ
ปลอดภัยและชีวิตที่ดีสมาชิกทุก ท่านของสภาพระสังฆราชฯ และผู้ร่วมงานในแต่ละสังฆมณฑล รวมทั้ง
คณะนักบวชชายหญิงแต่ละคณะในประเทศไทย มีหน้าที่ต้องสร้างหลักประกันว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก/
ผู้เยาว์”
แถลงการณ์นโยบายฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติในเชิงรูปธรรมที่สำคัญ คือ
“(1) ต้องพยายามอย่างที่สุด ที่จะสร้างหลักประกันว่า เด็ก/ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในสภาวะอันเสี่ยงที่จะ
ได้รับอันตราย ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นอันดับแรกและได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ โดยให้สิทธิ
พวกเขาได้รับการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพของพวกเขา และได้รับการส่งเสริม
(2) ต้องลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของเด็ก/ผู้เยาว์
ซึ่งอยู่ในสภาวะล่อแหลมอันอาจจะได้รับอันตราย”
รายละเอียดเพื่อการศึกษาและความเข้าใจเพิ่มเติมมีอยู่ใน ภาคผนวก ก. แถลงการณ์นโยบาย
มาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์
นอกจากนี้กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 กำหนดให้
สถานศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงบ่มเพาะ
คุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รู้จักพระเจ้า สัมผัสความรักและ
ความเมตตาของพระเจ้า โดยต้องทำให้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิกปรากฏอย่างชัดเจนเสมอ
และต้องบริหารและจัดการการเรียนการสอนโดยครูและบุคลากรที่ยึดถืออย่างมั่นคงในคุณค่าแห่งพระวรสารและ
วัฒนธรรมแบบคาทอลิกอย่างต่อเนื่องจนผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทุกคนทุกระดับเจริญชีวิตเป็นแบบอย่าง
แก่ทุกคน (ข้อ 25)

ที่มา : หนังสือนโยบายและคู่มือปฏิบัติของโรงเรียนในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน เสนอโดย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (หน้า2ของ29)

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม”
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการผ่าน “กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม” การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องครอบคลุมประสบการณ์สำคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช...

สำนักอำนวยการ

การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2566 | 20 ก.ย. 66
การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2566วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566สถานที่ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2566 แบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานนำการประชุม ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 1. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ2....

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน | จิตตาภิบาลเขต 5 (12 ก.ย. 66)
การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล/ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ และทีมงานจากแผนกฯ เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน ในหัวข้อ “การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการสอนคำสอน” ให้กับคุณครูจิตตาภิบาล เขต 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย โดย คณะกรรมการจิตตาภิบาลเขต 5 นำโดย คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

20 กันยายน 2566 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ............................. วันที่ 20 กันยายน 2566 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคุณครูปฐมวัยในเขต 4 ได้แก่...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ | 14-16 ก.ย. 66
ตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ วันที่ 14 - 16 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom และ onsite ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม แนวทางการตรวจรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในด้านแนวทางประเมิน SAR 2565 ระดับการศึกษาพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ ของ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

2023_EDBA English Curriculum
EDBA English Curriculum 2023 * * * * * * * * * DOWNLOAD >> Click ดาวน์โหลดเอกสาร >> Click กลุ่มงานวิชาการ แผนกภาษาต่างประเทศฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯwww.edbathai.com Link เพื่อแชร์ >> https://shorturl.at/aqtKT * * * * * * * * * นางมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย(14 ก.ย.66)
การศึกษาดูงานระบบงานแนะแนวโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กทม.*************************************************** บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ และประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้นำผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะครูแนะแนว จากโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 30 คน จาก 15...

Fr CECT

EDBA2

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

TimeTableTest1 66

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png3.png9.png7.png5.png5.png5.png
วันนี้654
เมื่อวานนี้3926
อาทิตย์นี้21692
เดือนนี้104988
รวม4397555

Who Is Online

1
Online

วันเสาร์, 23 กันยายน 2566 05:32

วิชาการ - Video Content!

More Videos - วิชาการ