The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

logo no bg

พระเจ้า ความรัก การรับใช้
GOD LOVE SERVICE

บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า
จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

 

The Education Department of Bangkok Archdiocese
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ความรับผิดชอบของอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ
ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก

 

ประวัติโดยย่อ
พระศาสนจักรได้เล็งเห็นถึงบทบาทอันสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้าง
และการพัฒนาสมรรถภาพ และศักยภาพของมนุษย์อย่างครบถ้วนในทุกด้าน
และการศึกษายังปลูกฝังความรัก จริยธรรม และมโนธรรมให้แก่เยาวชนอีกด้วย
ดังนั้นจึงอาจ กล่าวได้ว่า การจัดการศึกษา
จึงเท่ากับการมีส่วนในการพัฒนา และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นนั่นเอง

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ทำให้สังฆมณฑลต่างๆ รวมทั้งคณะนักบวช และฆราวาส
ได้ดำเนินกิจการ ในด้านการศึกษา คือการก่อตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มีนโยบายว่า "ให้แต่ละวัดมีโรงเรียนของตนเองอย่างน้อยถึงระดับเกณฑ์บังคับ"
และ "ให้พระสงฆ์ทุกองค์ ช่วยกันส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจการโรงเรียน เต็มกำลังความสามารถ

"ซึ่งทำให้การศึกษา หรือกล่าวให้ชัดเจนมากขึ้น
คือ โรงเรียนมีฐานะเป็นงานหลักงานหนึ่งของการแพร่ธรรมของสังฆมณฑล
การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการในส่วนย่อยบางส่วน ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น
จนกระทั่งในการสัมมนาที่บ้านซาเลเซียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2527 ที่สัมมนาได้มีมติให้ก่อตั้ง
"ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ"
เดือนเมษายน 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ"

 

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 

โทรศัพท์ 02-681-3840-4; 02-681-3850-2
โทรสาร ชั้น 1 02-681-3845
โทรสาร ชั้น 3 02-681-3854 (สภาการศึกษาคาทอลิกฯ)
โทรสาร ชั้น 4 02-681-3852 
โทรสาร ชั้น 5 02-681-3838
อีเมล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์   www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

นิทาน
เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เพราะเด็กเล็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็ก ๆ ทุกคน ที่มาของข้อมูล : นิทานเรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ" (หน้า 2-25) จาก ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ลิงค์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kVIOw8 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com adminmam

สำนักอำนวยการ

13 ต.ค. 2564 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} ------------------------------------------------------------------------------ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom / Facebook Live / Youtube Live------------------------------------------------------------------------------ อาร์ค บิชอป...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น.. ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png0.png2.png3.png6.png4.png
วันนี้249
เมื่อวานนี้2588
อาทิตย์นี้9739
เดือนนี้65860
รวม302364

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 03:13