The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

คุณพ่อเอกรัตน์

 

บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม

ผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานอำนวยการ

- - - - - - -

กลุ่มงานอำนวยการ แบ่งการทำงานเป็น 5 แผนก 

มีบุคลากรจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

1. สำนักงานอำนวยการ:  ดำเนินงานด้านบุคลากร ด้านธุรการ เอกสารของฝ่ายการศึกษาฯ

มีบุคลากรจำนวน 7 คน ได้แก่ 

1. เลขานุการ : นางสาวกุลกัลยา กังก๋ง

2. แผนกบุคคลสำนักงาน : นางสาวนภนลินี พานิชประไพ

3. แผนกบริการ : นายวิทยา ปานยิ้ม

4. แผนกบริการ : นายวีรวิชญ์ รัศมีบุญสิทธิ์

5. แผนกช่างซ่อมบำรุง : นายนันทชัย ม่วงนา

6. แม่บ้าน : นางบุญเรือน เตโชปฎิมากร

7. แม่บ้าน : นางสาวครสวรรค์ ยืนยั่ง

 

2. แผนกบุคคลโรงเรียน ดำเนินงานด้านบุคลากรของโรงเรียน ทุนการศึกษา เงินสะสมเลี้ยงชีพและเงินบำเหน็จ จัดทำข้อมูลสถิติโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากร

มีบุคลากรจำนวน 1 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกบุคคลโรงเรียน : นางสาวนาถอนงค์ เด่นไชยรัตน์

 

3. แผนกงบประมาณ ดำเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณของฝ่ายการศึกษาฯ และงบประมาณของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกงบประมาณ : นางสาววันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี

2. เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ : นางสาวภัทรภา เพ็งทะเล

 

4. แผนกบัญชี ดำเนินงานด้านบัญชีของฝ่ายการศึกษาฯ และบัญชีของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 3 คน ได้แก่

1. หัวหน้าแผนกบัญชี : นางสาวจิรพรรณ ศิริจางคพัฒนา

2. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี : นางสาวชลฉัตร เจริญจรรยากูล

3. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี : นางสาวประพรศรี กลิ่นหอม

 

5. แผนกการเงิน ดำเนินงานด้านการเงินของฝ่ายการศึกษาฯ และการเงินของโรงเรียน

มีบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่

1. รักษาการหัวหน้าแผนกบัญชี : นางสาววันเพ็ญ ฉัตรภูมิรุจี

2. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน  : นางสาวเนตรนภา นาวารัตน์

3. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน : นายกฤตภาส ล้อมสมบัติ (ทดลองงาน/งานเว็บไซต์)

 

- - - - - - -

การติดต่อ :

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
The Education Department of Bangkok Archdiocese
เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-681-3840-4
โทรสารชั้น 5 : 02 681 3838
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

นิทาน
เรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เพราะเด็กเล็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกัน กอดด้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกลาง ปลอบประโลม พูดคุยกับเจ้าตัวน้อย และชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่มีลูกเล็ก ๆ ทุกคน ที่มาของข้อมูล : นิทานเรื่อง "เรายังรักกันทุกวันจ้ะ" (หน้า 2-25) จาก ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ ลิงค์เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3kVIOw8 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com adminmam

สำนักอำนวยการ

13 ต.ค. 2564 สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"] {width:100%;}[data-gutter="2%"][data-nb="1"].ckadvancedlayout [data-width="100"] {width:100%;} ------------------------------------------------------------------------------ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.15 น. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (CECT) จัดงานสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “Global Compact on Education (Attempt: A2)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom / Facebook Live / Youtube Live------------------------------------------------------------------------------ อาร์ค บิชอป...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ”
อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ..ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น.. ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับกับการศึกษาฐานสมรรถนะ” ผ่านทางโปรแกรม Zoom ของฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน...

แผนกปฐมวัย

วันที่ 2 กันยายน 2564 แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ หัวข้อ
วันที่ 2 กันยายน 2564 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19” ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Page ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรอบรม ดร.วรนาท รักสกุลไทย (ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล จากโรงเรียนเกษมพิทยา) วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (ประธานกลุ่มงานวิชาการ) มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

18 ก.ย. 2564 ประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมกรรมการตรวจรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report)ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM Meeting คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ สวดภาวนานำการประชุม วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting มีครูเข้าร่วมประชุม 24 ท่านคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษา...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

pope11

prawaja

Jittachum

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

ป้ายงานครูพร้อม

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png0.png2.png3.png6.png6.png
วันนี้251
เมื่อวานนี้2588
อาทิตย์นี้9741
เดือนนี้65862
รวม302366

Who Is Online

1
Online

วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 03:14