The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

IMG 6742

สุขสันต์วันฉลองศาสนนาม แด่ คุณพ่อสุขุม กิจสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล

- - -

     กราบเรียนคุณพ่อยอห์น บอสโก สุขุม กิจสงวนที่เคารพอย่างสูง ท่านนักบุญ ยอห์น บอสโก เกิดจากครอบครัวที่ยากจนแต่ร่ำรวยด้วยพรสวรรค์ ท่านได้รับกระแสเรียก เป็นพิเศษจากพระเจ้าให้อุทิศตัวเองตั้งแต่เป็นเด็กให้กับเยาวชน ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กยากไร้ให้ได้รับการศึกษา และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ท่าน ได้ก่อตั้งกลุ่ม “กองหน้าร่าเริง” และคณะนักบวช “ซาเลเซียน” ด้วยวิสัยทัศน์ ในการทำงานแพร่ธรรมและช่วยเหลือเยาวชน เพื่อให้พวกเขา ได้เจริญชีวิตเยี่ยงคริสตชนที่ดี และเป็นพลเมืองซื่อตรง โดยที่ท่านเป็นครู และเพื่อนกับพวกเขา ผลของวิชาครูที่งดงามที่สุดของท่าน ผลหนึ่ง ก็คือ นักบุญ ดอมินิก ซาวีโอ เด็กอายุ 15 ปี ซึ่งเข้าใจบทเรียนของท่านได้พูดว่า “เราทุกคนที่อยู่โรงเรียนของคุณพ่อยอห์น บอสโก เราได้เรียนรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ อยู่ที่การเป็นผู้ที่มีความร่าเริงยินดีอยู่เสมอ และอยู่ที่การทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนมิให้ขาดตกบกพร่อง” สำหรับชีวิตของพระศาสนจักร ท่านเป็นธรรมฑูตที่มีความรัก ศรัทธาและซื่อสัตย์อย่างที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคนทำงานเก่ง และเป็นแบบอย่างในชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อที่รักและเคารพของพวกเรา คุณพ่อเป็นบิดาผู้ใจดี เป็นนักปกครองและนักบริหารที่เสนอแนวทาง ให้คำแนะนำ และเอาใจใส่ฝ่ายการศึกษาฯ ของพวกเราด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ในบางครั้งที่พวกเราพบความยากลำบาก และงานหนัก ในการปฏิบัติพันธกิจต่าง คุณพ่อได้ให้คำปรึกษาชี้แนะแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ตลอดจนเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำงานร่วมกันด้วยดีเสมอมา คุณพ่อได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตลอดจนสั่งสอนเพื่อให้พวกเราทุกคนเจริญชีวิตตามจิตตารมณ์ของพระเยซูคริสตเจ้า และพระแม่มารีย์ ด้วยความรัก ความถ่อมตน เสียสละ การกระจายความรัก ความร่าเริงยินดี และการรับใช้ผู้อื่นดังสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน โดยมีคุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกลูกทุกคน เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามท่านนักบุญนักบุญ ยอห์น บอสโกของคุณพ่อที่จะมาถึงในวันที่ 31 มกราคมพวกลูกทุกคนขอวิงวอนพระพรอันอุดมจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระนางมารีย์มารดาที่รักของพวกลูก ผ่านทางท่านนักบุญ ยอห์น บอสโกได้โปรดอำนวยพรพิเศษให้คุณพ่อมีสุขภาพกาย และพลานามัยที่แข็งแรง ตลอดจนสุขภาพใจที่มีความสดชื่นแจ่มใสที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทานและพระปรีชาญาณ เพื่อคุณพ่อจะได้ปฏิบัติภารกิจในการประกาศข่าวดีขององค์พระคริสตเจ้าเป็นบิดาและเป็นนายชุมพาบาลที่เคารพรักของพวกลูกตลอดไป (บทสุนทรพจน์และตัวแทนกล่าว: น.ส.มาลัยพร อภิรักษ์ฤทัยกุล หัวหน้าแผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

- - -

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง

ลูก ๆ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

27 มกราคม ค.ศ. 2021 

ขอบคุณสถานที่: วัดนักบุญหลุยส์มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (บางแค)

<Facebook>     <ดูรูปภาพทั้งหมด>

143639521 446152570079080 2015059383726000967 n

142680012 446152420079095 3723647669308776996 n

สาระ - การศึกษา

โลกวิเศษ เพราะคนพิเศษ
ใคร คือ คน (ที่มีความต้องการ) พิเศษ มนุษย์รับรู้โลกผ่านผัสสะหรือประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วประทับไว้ในใจร่างกายของทารกแรกเกิดเป็นอวัยวะที่พร้อมรับสัมผัสทุกส่วน เวลาเด็กดีใจทั้งเนื้อทั้งตัวจะแสดงออกมาหมด เด็กเปิดผัสสะรับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกเรียนรู้และหลอมรวมเป็นตัวตนของเขา เมื่อเติบโตขึ้นมนุษย์คิดก่อนแล้วค่อยลงมือทำ ต่างจากเด็กที่ลงมือทำในทันทีเพื่อเรียนรู้โลกผัสสะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ บางส่วนขาดหายไป จำเป็นต้องใช้ผัสสะด้านที่เหลือมาทดแทน ความมหัศจรรย์ของมนุษย์ คือ ความสามารถในการชดเชยผัสสะที่สูญเสียไป ทำให้ผัสสะที่เหลืออยู่ตื่นรู้มากขึ้น โลกที่พวกเขาสัมผัสจึงมีมิติต่างไปจากโลกที่พวกเรารับรู้...

สำนักอำนวยการ

1 ธันวาคม 2564 คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส
คำนับและขอพรโอกาสคริสต์มาส ━━━━━━━━━━━━━━━━━วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ฝ่ายการศึกษาฯ เข้าคำนับและขอพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในโอกาสคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.edbathai.com คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์: https://bit.ly/3IcPzng

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนกปฐมวัย

แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แนวคิด ในสถานการณ์ COVID-19 ทุกคนต้องป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยการลดกิจกรรม ลดการติดต่อพบปะ งดการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางออกข้างนอกโดยไม่จำเป็น จึงทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ก็เช่นกัน โดยเฉพาะในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตภายใต้สถานการณ์...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

29 ต.ค. 2564 ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ทบทวนแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ______ บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา​ ที่ปรึกษาสำนักมาตรฐานฯ ได้ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564 เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 อย่างมีคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย และ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก - World Scout Jamboree
ประวัติและความเป็นมาของงานชุมนุมลูกเสือโลก World Scout Jamboree World Scout Jamboree คือ Scout jamboree การประชุมเพื่อการรื่นเริงของเหล่าลูกเสือหรืองานชุมนุมลูกเสือ ขององค์การลูกเสือโลก (WOSM) World Organisation of the Scout Movement ซึ่งโดยทั่วไปมีลูกเสือหลายหมื่นคนจากทั่วโลกเข้าร่วม...

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

131064

Title 1

prawaja

NP2 rigth modul

1605858507041

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

291064

ป้ายงานครูพร้อม

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

find us on youtubeunnamed

ordomissae

BD 2021 front re

พระวาจาแห่งคุณธรรม1

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม2

 

พระวาจาแห่งคุณธรรม3

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

book poster02 re

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png5.png3.png7.png8.png5.png
วันนี้2076
เมื่อวานนี้2199
อาทิตย์นี้12625
เดือนนี้7216
รวม453785

Who Is Online

3
Online

วันศุกร์, 03 ธันวาคม 2564 13:41