The Education Department of Bangkok Archdiocese

161982814 476452973715706 4701367452270320556 n

Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการและทัศนศึกษาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเซนต์เทเรซา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
- - -
เวลา 09.00 น. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ได้มาถึงบริเวณงาน ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท ประธานจัดงาน กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ตัวแทนนักเรียน 3 คน กล่าวแสดงความยินดีกับคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ
- คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน 8 กลุ่มสาระ
- ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท มอบของที่ระลึกแด่คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ และซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์
- คุณพ่อมาโนช สมสุข มอบของที่ระลึกให้กับ คุณกรณ์ จาติกวณิช คุณเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ คุณสินชัย ลือสุขประเสริฐ คุณมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร คุณกนกพล ประภานนท์ นายวรนล กิติสาธร และครูผู้สอนวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน ปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 3 ท่าน
- ชมการแสดงของนักเรียน 2 ชุด ได้แก่ แห่บั้งไฟพญานาค และจินตลีลาประกอบเพลง
- คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายเรื่อง รูปแบบการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพสู่โลกอนาคต
- ประธานในพิธีและคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการเรียนรู้งานภายใน ผู้ปกครองเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน นักเรียนศึกษาผลงานทางวิชาการภายในงานจนถึงเวลา 15.45 น.
- - -
คำกล่าวเปิดงาน ของ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม
โอกาสเปิดงานวันวิชาการและทัศนศึกษาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ชั้น 1 อาคารเซนต์เทเรซา
****************************************************

คุณพ่อ ซิสเตอร์ ท่านผู้มีเกียรติ คณะกรรมการจัดโครงการ คณะครู และนักเรียนทุกคน

พ่อรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการและทัศนศึกษาภายใน ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา พ่อได้ทราบว่าปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนเซนต์เทเรซา ได้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรกและเปิดแผนการเรียนทั้งหมด 3 แผน มีนักเรียนเต็มทุกแผน โครงสร้างหลักสูตรยังจัดให้นักเรียนได้ศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติมซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนอื่นให้นักเรียนทุกคนเรียน คือเปิด “วิชาวิศวกรรมพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์” ซึ่งวิชาดังกล่าวสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ให้นักเรียนฝึกทักษะการเขียนโค้ดเพื่อนำโค้ดนั้นไปสร้างชิ้นงานนวัตกรรมในระหว่างนักเรียนทำ Project นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขผลงาน มีการฝึกเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ากับโค้ด มีการปรับปรุงแก้ไขผลงาน จนผลงานนั้นสำเร็จมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
โครงการวันวิชาการของโรงเรียน นอกจากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดให้มีโครงการทัศนศึกษา ซึ่งทราบว่าปีนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) ทางโรงเรียนจึงจัดภายในโรงเรียน มีฐานการเรียนรู้ 4 ภาค นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ กิจกรรมพลพรรครักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ 3 ศาสนา ซึ่งในเขตหนองจอก มีอัตลักษณ์ทางพหุวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลาย แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ เหล่านี้สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูเจ้าที่ทรงกล่าวว่า “มนุษย์ทุกคน มีพระบิดาองค์เดียวกัน มนุษย์จึงต้องสร้างสังคมให้น่าอยู่ มีสันติภาพและมีความรัก” ซึ่งพ่อคิดว่าโรงเรียนเซนต์เทเรซาแห่งนี้สามารถนำคำสอนของพระเยซูเจ้าไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี มีการบูรณาการคุณค่าพระวารสารไปในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะสถานศึกษาคาทอลิกนอกจากจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการแล้วยังต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก
การจัดงานในวันนี้พ่อขอให้คณะครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความสุขตลอดวันโอกาสนี้ ขอท่านนักบุญเทเรซาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนโปรดอำนวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วพ่อขอเปิดงาน Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บัดนี้
- - -
ที่มาของภาพ: เพจโรงเรียนเซนต์เทเรซา
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2872302096343691&id=100006917864715
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2872308049676429&id=100006917864715
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2872304746343426&id=100006917864715
- - -
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
www.edbathai.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: https://local.brighttv.co.th/bkk/Bangkok/28819

<Facebook>      <ดูรูปภาพทั้งหมด>

162646474 476453087049028 1632308894126524443 n

162126489 476453263715677 2395142459717685042 n

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ (19 พ.ค.66)
ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 ---------------------------------------- วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟรังซิส ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อ.สามพราน จ.นครปฐม ---------------------------------------- วจนพิธีกรรมเปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปี 2566 โดย คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฯ/ประธานกลุ่มงานวิชาการ บรรยายพิเศษ "จิตวิญญาณและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม" โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ - กิจกรรมละลายพฤติกรรม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ - ทำงานอย่างไรให้คลิก กับคนหลาย Generation - สรุปกิจกรรม “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” โดย อาจารย์สุรัก ประทุมเกษร และคณะวิทยากร วจนพิธีกรรมปิดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2566 | 10 พฤษภาคม 2566
การประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์ บ้านผู้หว่าน นครปฐม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.00...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566│ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วมฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการและประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * 👉🏻 รูปภาพทั้งหมด 👈🏻...

แผนกปฐมวัย

17 พฤษภาคม 2566 อบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร
อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ***************************** วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทบทวนการประเมินหลักสูตร" ให้กับครูปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร ณ ห้องประชุมโรงเรียนดาราสมุทร โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธาน นำสวด มีครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 13 คน วิทยากรโดย อาจารย์กาญจนา...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566
การปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องหลักสูตร ตารางสอน การเขียนแผนการสอนเนื้อหาของตำราชุดใหม่และ NELC Booklets ที่จะสอนในปีการศึกษา 2566 * * * * * * * * * แผนกภาษาต่างประเทศ นำโดย คุณครูมยุรี แสงไพโรจน์ หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ จัดการประชุมต่อเนื่องจากการทำหลักสูตรที่ศูนย์ภาษา NELC ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ทำความเข้าใจร่วมกันทั้งครูไทยและครูต่างชาติเพื่อแบ่งขอบข่ายงานรับผิดชอบในนามของฝ่ายการศึกษาฯ * * * * * * * * * ประชุม Online ร่วมกับคุณครูโรงเรียนดาราสมุทร * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน”(10พ.ค.66)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน” ให้กับครูผู้สอนลูกเสือในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ในวันพุธที่ 10...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

ประกาศใช้ข้อสอบร่วม2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png8.png3.png1.png7.png8.png2.png
วันนี้2684
เมื่อวานนี้4318
อาทิตย์นี้18780
เดือนนี้7002
รวม3831782

Who Is Online

5
Online

วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2566 18:19

ปฐมวัย - Video Content!

More Videos - ปฐมวัย