The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

11 มี.ค 65 เราเลี้ยงลูกฯ 1

(ภาพ : https://baby.kapook.com/view167589.html)

 

          เมื่อรู้หรือสงสัยว่าลูกหลานของเราจะเป็นเพศหลากหลายหรือไม่ ปัญหาและคำถามเหล่านี้เหมือนจะลอยวนอยู่เต็มบ้าน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต่างก็เฝ้าแต่หาสาเหตุ ค้นหาต้นตอ บางครอบครัวถึงขั้นขัดแย้งกัน เพราะโทษกรรมพันธุ์หรือ DNA ว่าเป็นเพราะฝ่ายฉันหรือฝ่ายเธอ

11 มี.ค 65 เราเลี้ยงลูกฯ 1

 

          ปัจจุบัน ในทางการแพทย์นั้นก็ถือว่าความแตกต่างหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เป็นโรค "องค์การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ได้มีการปรับแก้บัญชีจำแนกโรคสากล ICD-11 ฉบับใหม่โดยถอดถอนภาวะการข้ามเพศออกจากหมวดความบกพร่องทางจิตและพฤติกรรมและได้บรรจุภาวะการข้ามเพศในหมวดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ (Sexual health) ซึ่งบรรจุอยู่ในบทที่ 17ของบัญชีจำแนกโรคสากล ICD-11 ฉบับใหม่

 

          มีการใช้คำใหม่ในการจำแนกภาวะการข้ามเพศกับกลุ่มประชากรสองกลุ่ม ดังนี้

1. เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ (Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood)

2. เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดในวัยเด็ก (Gender Incongruence of Childhood)

 

          อย่างไรก็ตาม บัญชีจำแนกโรคสากลนี้ ยังคงต้องผ่านการพิจารณาจากสภาสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และหากผ่านการพิจารณา คาดว่าจะเริ่มใช้ทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565"

          ความหลากหลายทางเพศจึงเป็นความงดงามในโลกใบนี้ เหมือนดอกไม้หลากหลายพันธุ์ หลากเฉดสี เป็นความหลากหลายในการดำรงอยู่ของมนุษย์ การที่มีลูกหลานหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ในบ้านไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือการที่เราถูกกล่อมเกลาให้เชื่อว่าโลกนี้มีเพียงสองเพศ นี้ต่างหากคือวิกฤตและต้นตอนานัปการ และจนบัดนี้ยังไม่มีงานวิจัยหรือข้อสรุปที่ชัดเจนใด ๆ ในทางวิทยาศาสตร์ว่าการเป็นเพศหลากหลายนั้นเกิดมาจากอะไร ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ สิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ มารองรับว่าเป็นสาเหตุของการมีความหลากหลายทางเพศ

          “ความหลากหลายทางเพศ เป็นส่วนสำคัญยิ่งยวดในการดำรงอยู่ของมนุษย์เช่นเดียวกับชีวิตอื่น ๆ บนโลกใบนี้มันเป็นเช่นนั้นเสมอมาและจะเป็นอยู่อย่างนั้นเสมอไป…”

 

จากหนังสือ Beyond Gender Binary : แด่การผลัดทิ้งซึ่งหญิงชาย แด่ความลิ้นไหลที่ผลิบาน

เขียนโดย อลก เวด-เมนอน (Alok Vaid-Menon) นักเขียนสัญชาติ อินเดียน-อเมริกัน หนึ่งในคนที่ผลักดันเรื่องความลื่นไหลทางเพศ

และพยายามทลายกรอบแนวคิดเรื่องเพศทวิลักษณ์

 

11 มี.ค 65 เราเลี้ยงลูกฯ 3

 

          นอกจากความกังวลที่ลูกหลานไม่ตกอยู่ในการจำแนกว่าเป็นหญิงหรือชายแล้ว สิ่งที่ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง วิตกกังวล มักมาจากความห่วงใยเพราะรู้สึกว่าลูกเป็นคนกลุ่มน้อยของสังคมที่ยังไม่ได้รับการยอมรับ ทั้งในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวัน กลัวถูกล้อเลียน กลัวถูกกีดกันการบังคับให้แต่งกายตามเพศกำเนิดในสถานศึกษา หรือในเรื่องใหญ่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพวกเขาเติบโต เช่น สิทธิ นโยบายในทางกฎหมาย เช่น การประกอบอาชีพการแต่งงาน หรือการจดทะเบียนคู่ชีวิตฯ

         

          ยิ่งไปกว่านั้น ในมิติทางความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อทางศาสนาพบว่ายังมีการกีดกัน ปิดกั้น แยก เหยียดบุคลคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่นในศาสนาพุทธมีการห้ามผู้ชายที่แสดงออกว่าเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจน หรือคนที่มีเครื่องเพศสองเพศในตัว บวชเป็นพระภิกษุ ในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามคำสอนจะถูกตีความผ่านผู้รู้ว่า พระเจ้าสร้างแค่ผู้ชายและผู้หญิงขึ้นมาเป็นคู่กันเท่านั้น ถ้านอกเหนือจากนี้จะถือว่าเป็นความผิดผู้ชายที่เลียนแบบเป็นผู้หญิง หรือผู้หญิงที่เลียนแบบเป็นผู้ชาย จึงถูกถือว่าทำผิดไปจากข้อกำหนดที่พระเจ้ากำหนดไว้ บางส่วนในบริบทของคำสอนทางศาสนาจึงมีส่วนทำให้การดำรงอยู่ของคนหลากหลายทางเพศจึงถูกกดทับ และเหมือนมีความผิดบาปติดตัวที่ต้องรอรับการตัดสินหรือลงโทษ

 

          อย่างไรก็ตาม โลกปัจจุบันได้มีการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ รับรอง ยอมรับ เปิดกว้าง ต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการยกเลิกการเรียนการสอนที่แบ่งแยกเพศว่าเป็นหญิงชาย และสร้างหลักสูตรให้เรียนรู้ความหลากหลายทางเพศตั้งแต่วัยอนุบาล

 

          บ้างก็ยกเลิกการระบุ จำแนกความเป็นเพศในรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นต่อการแสดงตน อีกทั้งสังคมโลกก็ได้มีการนำคำสอนทางศาสนาและความเชื่อ มาตีความใหม่ ๆ และสร้างคำอธิบายใหม่ ๆ มาสนับสนุนการดำงอยู่ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ความหลากหลายทางเพศ จึงไม่ได้เป็นเรื่องผิดแปลกพิสดาร หรือเกิดจากการเลี้ยงดูที่บกพร่องแต่นี่คือความสามัญและเป็นความปกติของชีวิตและแทนที่จะให้ความสำคัญว่าลูกเป็นหญิงหรือชายหรือไม่ แต่จงภาคภูมิใจที่ลูกได้เป็นตัวของตัวเอง มีอิสระ เติบโต และงดงามตามศักยภาพในความเป็นมนุษย์

 

11 มี.ค 65 เราเลี้ยงลูกฯ 4

 

 

จำได้ไหมว่าเรารักลูกตั้งแต่เมื่อไหร่

เรารักลูกตั้งแต่วินาทีที่รู้ว่ามีเขา

ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเขามีเพศอะไรไม่ใช่หรอกหรือ

ความรักมันอยู่ตรงนั้นแล้ว แล้วทำไมต้องมาทุกข์

เมื่อรู้ว่าเขามีความหลากหลายทางเพศ

ที่ทุกข์เพราะความคาดหวัง

 

แล้วคนที่เป็นพ่อแม่ส่วนใหญ่คาดหวังจะให้ลูกมีความสุข

แล้วทำไมเราต้องผิดหวังที่ลูกเป็นตัวเอง

เพราะมนุษย์จะมีความสุขแน่ ๆ

เมื่อเขาได้เป็นตัวของตัวเอง

และได้รับการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น...

 

หมอโอ๋ - จิราภรณ์ อรุณากูร

กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น เพจเลี้ยงลูกนอกบ้านคุยกับชินดี้ สิรินยา วินศิริ ใน "Balanced Mama"

The Standard Podcast "พ่อแม่ควรทำความเข้าใจอย่างไรในวันที่ลูกมาบอกว่าเป็น LGBTQ" 23 มิ.ย. 2561

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : บ้านนี้มีความหลากหลาย คู่มือผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานหลากหลายเพศ (หน้า 18-29)

Link เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3pVpVM0

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

adminmam

 

สาระ - การศึกษา

โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) Comunita Incontro School for The blind เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันที่...

สำนักอำนวยการ

ประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 (21 ก.ย. 65)
การประชุม คกก.จัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ (Onsite) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเริ่มเวลา 09.30 -...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

บอดี้การ์ดชีวิต
บอดี้การ์ดชีวิต ............................................. “การเรียนรู้สิ่งต่างๆของโลกนี้ยากมาก การจะพบสิ่งที่อยู่แค่เอื้อมก็ยากหนักหนา แล้วผู้ใดจะค้นพบสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ได้” (ปรีชาญาณ 9:16) กษัตริย์ซาโลมอนวอนขอปรีชาญาณจากพระเจ้า และท่านก็เป็นกษัตริย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเปี่ยมด้วยปฏิภาณไหวพริบ ฉันรู้ว่าหากฉันมีปรีชาญาณ ฉันจะสามารถผ่านพ้นอันตรายทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต เพราะปรีชาญาณจะเปิดจิตวิญญาณและสมองของฉัน ให้มีความรอบคอบและสามารถแก้ไขทุกสถานการณ์ของชีวิตได้อย่างดี ทุกๆ เช้าวันจันทร์ต้นสัปดาห์...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20 กันยายน 2565 │การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 * * * วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรม * * * การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการมาร่วมกันวางแผนพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนโดยมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้ - งานหลักสูตร - งานวัดและประเมินผล - งานพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน * * * * * * * * *...

แผนกปฐมวัย

23 กันยายน 2565  นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร ............................. วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2565 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนนักบุญเปโตร โดยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 1 และเขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก... - เขต 1 คือ โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล - เขต 5 คือ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน 9 คน...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ศึกษาดูงานมาตรฐานสากล รร.ยุพราชวิทยาลัย รร.มงฟอร์ต แผนกประถม และ รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (14-17 ก.ย. 65)
ศึกษาดูงานมาตรฐานสากลรร.ยุพราชวิทยาลัย รร.มงฟอร์ต แผนกประถมและ รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 - 17 กันยายน 2565- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - สำนักมาตรฐานฯ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำทีมโดย บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา บาทหลวงเอกรัตน์...

แผนกภาษาต่างประเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
แผนกภาษา​ต่างประเทศ​ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ... โดยทีมงาน ผศ.ดร.อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและ ผศ.ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - การประชุมคณะกรรมการกอง (21 ก.ย.65)
พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - การประชุมคณะกรรมการกอง …………………………… การประชุมคณะกรรมการกอง หมายถึง ระบบบริหารในกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยให้นายหมู่ลูกเสือของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาเกียรติ การจัดกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การบริหารภายในของกองลูกเสือประกอบด้วย กิจกรรมพิเศษ การควบคุมการรับ-จ่ายเงินของกองลูกเสือ การติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยมีผู้กำกับกองลูกเสือคอยให้คำแนะนำและเสนอแนะ ความเป็นมา แนวความคิดในเรื่องการประชุมนายหมู่ลูกเสือเกิดจากลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ ตั้งแต่สมัยที่นำเด็กกลุ่มหนึ่งไปจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี...

Fr CECT

65 08 20 right module

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

banner จปส.265

การจัดกิจกรรมแนะแนว

365days

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

2.png4.png9.png6.png1.png4.png6.png
วันนี้472
เมื่อวานนี้3383
อาทิตย์นี้17353
เดือนนี้472
รวม2496146

Who Is Online

2
Online

วันเสาร์, 01 ตุลาคม 2565 01:36