The Education Department of Bangkok Archdiocese

17 พ.ย. 65 ก่อนสูญเสียเด็ก 0

(ภาพจาก  รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19)

 

 

ก่อนสูญเสียเด็กทั้งรุ่นต้อง "หยุดสีแดง" ให้ได้ 

 

            พื้นที่ “สีแดง” สียิ่งเข้มยิ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีปัญหาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

            แผนที่ School Readiness ภายใต้โครงการ TSRS เป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565 สะท้อนแนวโน้มภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 หากมีมาตรการช่วยเหลือช้าเกินไปในการหยุดยั้งผลเลวร้ายที่ตามมาอาจนำไปสู่การสูญเสียเด็กทั้งรุ่นหรือที่เรียกว่า Lost Generation ในประเทศไทย

 

17 พ.ย. 65 ก่อนสูญเสียเด็ก 3

(ภาพจาก  รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19)

 

ผลวิจัย TSRS ของ กสศ. และ RIPED ชี้

เด็กอนุบาลยุคโควิดขาดความพร้อมเข้าเรียนประถมต้นในปัจจุบัน

            กสศ. ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำรวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย (Thailand School Readiness Survey: TSRS) เพื่อประเมินว่าเด็กปฐมวัยมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพเมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาที่เป็นทางการในระดับประถมศึกษาหรือไม่

            โดยวัดทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัยด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ รวมถึง Executive Functions (EFs) เช่น ความจำใช้งาน (working memory) พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนและสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อระดับความพร้อมของเด็กปฐมวัย ระดับอนุบาล 3 จำนวน 73 จังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2565

 

 

17 พ.ย. 65 ก่อนสูญเสียเด็ก 2

 

            ผลวิจัย TSRS สะท้อนว่า การปิดสถานศึกษาในช่วงการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) กับเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากผลเปรียบเทียบระดับความพร้อมฯ เฉลี่ยด้านวิชาการของเด็กปฐมวัย ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจในปี 2565 ซึ่งเป็นปีหลังการปิดเรียนเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 อย่างยาวนานมีระดับความพร้อมฯ ต่ำกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สำรวจในปี 2563 (ไม่มีผลกระทบจากโควิด) และกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจในปี 2564 (ได้รับผลกระทบจากโควิดเล็กน้อย)

 

 

เด็กประถมต้นวันนี้มีพัฒนาการ

"ถดถอย" เท่าเด็กอนุบาล!

 

ทักษะทั้ง 3 ด้าน ที่ขาดหายไปจะส่งผลทำให้เด็กอนุบาล ยุคโควิด-19

ที่ก้าวขึ้นมาเรียนในชั้นประถมศึกษาตอนต้นในวันนี้

ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไร

 

17 พ.ย. 65 ก่อนสูญเสียเด็ก 1

(ภาพจาก  https://www.the101.worl/weerachart-interview/)

 

            รศ. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้ว่า เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากการเรียนรู้ถดถอยทุกระดับชั้นการศึกษา แต่นักเรียนชั้นประถมต้นเป็นกลุ่มที่มีปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอยสูง โดยมีพัฒนาการเท่าเด็กชั้นอนุบาล

            ตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมาในช่วงการระบาดของโควิด-19 เด็ก ๆ เรียนด้วยข้อจำกัด การเรียนออนไลน์ไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัย ขณะที่ช่วงประถมศึกษาตอนต้น คือ พื้นฐานสำคัญของการเรียน การอ่าน การคิดเลข ถ้าเริ่มต้นไม่ดี เรียนไม่รู้เรื่องตั้งแต่เล็ก โอกาสที่จะล้มเหลวในอนาคตสูง ที่สำคัญในช่วงการระบาดของโควิด-19 แน่นอนว่าเด็กจากครอบครัวมีฐานะร่ำรวยอาจสูญเสียการเรียนรู้มากกว่า แต่น่าจะฟื้นคืนได้เร็วกว่าเมื่อโลกกลับมาเปิดอีกครั้ง ในขณะที่พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจากครอบครัวยากจนจะฟื้นฟูอย่างช้า ๆ หรือไม่ฟื้นคืนกลับมาเลย

 

ผลวิจัย TSRS ยังสะท้อนข้อมูลดังต่อไปนี้

            1. การปิดสถานศึกษาทั้งโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เด็กเรียนรู้ที่บ้านลดลงอย่างชัดเจน แต่ใช้เวลากับหน้าจอเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่พบปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ที่รุนแรง เพราะนอกจากจะไม่สามารถเรียนรู้จากโรงเรียนเนื่องจากการปิดสถานศึกษาในช่วงการระบาดของโควิด-19 ยังเรียนรู้ด้วยตนเองลดลงด้วย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยจำนวนมากยังต้องการสื่อและอุปกรณ์จากโรงเรียนเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง หรืออาจจะเป็นเพราะเด็กไทยจำนวนไม่น้อยอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ ซึ่งอาจจะไม่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้การปิดเรียนในช่วงที่ผ่านมามีผลกระทบอย่างมาก

            2. ความสัมพันธ์ระหว่างความยากจนหรือความขัดสนของครอบครัวและความพร้อมของเด็กปฐมวัย สะท้อนให้เห็นความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนควรจะต้องหาทางออกร่วมกันเพื่อช่วยให้เด็กปฐมวัยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง อาจจะต้องพิจารณาการสนับสนุนหรืออุดหนุนเด็กปฐมวัยอย่างเร่งด่วน

            3. ความพร้อมของเด็กปฐมวัย มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จด้านการเรียนของเด็กในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะการเรียนรู้ถดถอยมีโอกาสสูงที่จะประสบปัญหาการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา

            4. บทเรียนที่ได้จากการดำเนิน โครงการพัฒนาครูปฐมวัยด้วยหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ ภายใต้การสนับสนุนของ กสศ. ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาและส่งเสริมครูปฐมวัยด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-SiteTraining) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ สามารถช่วยให้เด็กปฐมวัยมีระดับความพร้อมฯ ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นั่นหมายความว่า การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยใช้วิธีการที่ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเด็ก สามารถช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสหรือเด็กยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ข้อค้นพบเหล่านี้สำคัญมาก เพราะความพร้อมฯ ของเด็กปฐมวัยมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จด้านการเรียนของเด็กในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ เห็นได้จากการนำข้อมูลสถานะความพร้อมฯ ของเด็กปฐมวัยที่สำรวจในปี 2563 (ปีการศึกษา 2562) ไปเชื่อมโยงกับผลการทดสอบการอ่าน (Reading Test หรือ RT) ของ สพฐ. ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2564 (ปีการศึกษา 2563)

            ผลการวิเคราะห์เชิงลึกพบว่า เด็กปฐมวัยที่มีความพร้อมฯ ด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 มีแนวโน้มที่จะมีผลการทดสอบการอ่านด้านการอ่านออกเสียงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.46 และร้อยละ 0.40 ของคะแนนเต็ม และจะมีผลการทดสอบการอ่านด้านการอ่านรู้เรื่องเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.28 และร้อยละ 0.23 ของคะแนนเต็ม บทเรียน คือ ความพร้อมฯ ของเด็กปฐมวัยมีผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

            นอกจากนี้งานวิจัยในต่างประเทศซึ่งศึกษาภาวะการเรียนรู้ถดถอยในระดับประถมและมัธยมพบว่า ภาวะการเรียนรู้ถดถอยมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหามากกว่าในกลุ่มเด็กที่มีอายน้อยกว่า จึงไม่น่าแปลกใจที่จะพบว่า ภาวะการเรียนรู้ถดถอยของเด็กปฐมวัยนั้นสูงมาก (หายไปกว่าร้อยละ 90) และกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันก็คือ กลุ่มเด็กประถมต้น

 

 

***********

ที่มาของข้อมูล : รายงานฉบับพิเศษ ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด-19 (หน้า 7-12)

Link เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3OdxVD6

Facebook >> https://bit.ly/3V2sTvl

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566  เขตการศึกษาที่ 3 (24มี.ค.66)
นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เขตการศึกษาที่ 3 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชินีสวรรค์ ชั้น 1 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 8 โรงเรียน ประกอบด้วย พระแม่สกลสงเคราะห์,คาเบรียลอุปถัมภ์,ซางตาครู้สศึกษา, เซนต์แมรี่,เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี,แม่พระประจักษ์ กทม.,อัสสัมชัญศึกษาและเซนต์ราฟาแอล ผู้บริหาร 7 ท่าน ครู 15 ท่าน รวม 22 ท่าน โดย ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

24 มีนาคม 2566 ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร
ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ กำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยทำการประเมินผลงานในรอบปีการศึกษา 2564 – 2565 คณะกรรมการจากฝ่ายการศึกษาฯ นำโดย บาทหลวงธนายุทธ ผลาผล...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 - 19 │อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม * * * * * * * * * วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * วิทยากรในการอบรม ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม * * *...

แผนกปฐมวัย

9-10 มีนาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี” .................................... วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

21 ธันวาคม 2565 │ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ”
ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ” * * * * * * * * วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุม "พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด (ผ่านระบบ Zoom) * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เครื่องแบบลูกเสือ – สีและตราผ้าผูกคอลูกเสือ(23มี.ค.66)
เครื่องแบบลูกเสือ – สีและตราผ้าผูกคอลูกเสือ ภาพจาก : https://hilight.kapook.com/image_fb/45/220984-new-125342.jpg สีของผ้าผูกคอลูกเสือในไทย ได้ถูกกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2510 โดยแบ่งสีของผ้าผูกคอตามเขตของกิจการลูกเสือ ซึ่งเป็นการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในอดีต เป็น 12 เขต ได้แก่ เขตที่ 1 - สีเหลือง เขตที่ 2 - สีเขียว เขตที่...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png2.png9.png5.png1.png8.png9.png
วันนี้1678
เมื่อวานนี้2685
อาทิตย์นี้29112
เดือนนี้96098
รวม3295189

Who Is Online

8
Online

วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566 14:20