The Education Department of Bangkok Archdiocese

Comunita EditedTel

โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด)

Comunita Incontro School for  The blind

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 พฤจิกายน 2565 - 24 มีนาคม 2566

ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.00 น.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คุณสมบัติ: รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1

หลักฐานการรับสมัคร

1) สำเนาสูตร (นักเรียน) 5 ฉบับ

2) สำเนาบัตรประชาชน (บิดา-มารดา) 5 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) 5 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน บิดา-มารดา) 5 ฉบับ

5) รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป

6) ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

7) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ผลการเรียน (ถ้ามี) 3 ฉบับ

**สมัครได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 1 โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร

      ติดต่อสอบถามรายละเอียด:
      โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด)
      อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
      โทรศัพท์
082 082 3267

Comunita EditedTel2

Comunita EditedTel3


             โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่จะใช้ในการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (Catholic Education) โดยถือเป็นพันธกิจที่สำคัญที่จะต้องดำเนินงาน โดยใช้หลักของการมีส่วนร่วม (Village of Education) และไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลัง (No Child Left Behind) มีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยช่วยให้นักเรียนเติบโตขึ้นตามแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้า ที่ทรงเจริญวัยขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และต่อหน้ามนุษย์ (ลูกา บทที่ 2 ข้อ 52)

 

ปรัชญาการศึกษา

"พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งปรีชาญาณของพระเจ้า จะเจริญงอกงามขึ้นในทุกคน และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน"

 

            โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร (เพื่อคนตาบอด) คาดหวังว่าเมล็ดพันธุ์แห่งปรีชาญาณของพระเจ้า คือความรัก และการรับใช้ จะเป็นจริงในนักเรียนทุกคนและวิถีดำเนินชีวิตของนักเรียนจะให้ผลล้ำค่าแก่สังคมไทย กล่าวคือนักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และดำรงตนอยู่ในความดีและความถูกต้องเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรัก ความเมตตา ความยุติธรรมและสันติ  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<Poster>     <Facebook>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<Facebook Video>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ตัดLinkให้สั้นลง:    https://bit.ly/3xSYRRv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สำนักอำนวยการ

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

 

 

สาระ - การศึกษา

มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach)
มารู้จักแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Approach) ความเป็นมา มอนเตสซอรี่เป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละบุคคล พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ แพทย์ชาวอิตาเลียน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2450 หรือ ค.ศ. 1907 เป็นวันเริ่มเปิดโรงเรียนแห่งแรกของแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Casa dei Bambini โดยมอนเตสซอรี่ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง...

สำนักอำนวยการ

นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566  เขตการศึกษาที่ 3 (24มี.ค.66)
นำเสนองบประมาณและกลยุทธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เขตการศึกษาที่ 3 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชินีสวรรค์ ชั้น 1 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 8 โรงเรียน ประกอบด้วย พระแม่สกลสงเคราะห์,คาเบรียลอุปถัมภ์,ซางตาครู้สศึกษา, เซนต์แมรี่,เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี,แม่พระประจักษ์ กทม.,อัสสัมชัญศึกษาและเซนต์ราฟาแอล ผู้บริหาร 7 ท่าน ครู 15 ท่าน รวม 22 ท่าน โดย ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

24 มีนาคม 2566 ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร
ติดตามและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ กำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยทำการประเมินผลงานในรอบปีการศึกษา 2564 – 2565 คณะกรรมการจากฝ่ายการศึกษาฯ นำโดย บาทหลวงธนายุทธ ผลาผล...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 - 19 │อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม * * * * * * * * * วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน” ระดับมัธยม ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด * * * * * * * * * * * * * * * * * * วิทยากรในการอบรม ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม * * *...

แผนกปฐมวัย

9-10 มีนาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ปี” .................................... วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กต่ำกว่า 3...

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

10 มีนาคม 2566 ประชุม คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง-แก้ไขเครื่องมือประเมิน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูเด่น วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก หลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ได้มาให้กำลังใจแด่คณาอาจารย์ทุกๆท่าน การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ...

แผนกภาษาต่างประเทศ

21 ธันวาคม 2565 │ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ”
ประชุม “พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ” * * * * * * * * วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุม "พิจารณาหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิด (ผ่านระบบ Zoom) * * * * * * * * *...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เครื่องแบบลูกเสือ – สีและตราผ้าผูกคอลูกเสือ(23มี.ค.66)
เครื่องแบบลูกเสือ – สีและตราผ้าผูกคอลูกเสือ ภาพจาก : https://hilight.kapook.com/image_fb/45/220984-new-125342.jpg สีของผ้าผูกคอลูกเสือในไทย ได้ถูกกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2510 โดยแบ่งสีของผ้าผูกคอตามเขตของกิจการลูกเสือ ซึ่งเป็นการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในอดีต เป็น 12 เขต ได้แก่ เขตที่ 1 - สีเหลือง เขตที่ 2 - สีเขียว เขตที่...

Fr CECT

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Test2566RM

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

3.png2.png9.png5.png1.png3.png2.png
วันนี้1621
เมื่อวานนี้2685
อาทิตย์นี้29055
เดือนนี้96041
รวม3295132

Who Is Online

7
Online

วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566 14:17