The Education Department of Bangkok Archdiocese

นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4

ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

........................................

 

          วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  โดย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะครูปฐมวัย เขต 3 และเขต 4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ มีครูเข้าร่วมนิเทศจาก..

          - เขต 3 คือ โรงเรียนเซนต์แมรี่

          - เขต 4 คือ โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนมาเรียลัย โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี โรงเรียนเซนต์แอนโทนี โรงเรียนมารดานฤมล และโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

          - แผนกปฐมวัย จากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

          รวมผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ จำนวน 20 คน

          คุณครูศรีสุดา แสงพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกปฐมวัย  กล่าวต้อนรับฝ่ายการศึกษาฯ คณะครูจาก เขต 3 และเขต 4 ที่มาเยี่ยมเยียนในวันนี้ และแนะนำข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

22 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ 1

 

          อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ชี้แจงกระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการ “ให้ใจ” และ “ร่วมใจ” เน้นการสร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกันบนฐานความเป็นจริงตามบริบทของแต่ละโรงเรียน สิ่งสำคัญคือการเติมเต็มซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพ ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ

          ด้วยกระบวนการนิเทศ ฝ่ายการศึกษาฯ คำนึงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันนี้อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร ขอให้ผู้มาร่วมนิเทศในวันนี้ระมัดระวังเว้นระยะห่าง ไม่อนุญาตให้สัมผัสเด็ก ๆ ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ และก่อนที่ครูจะไปเยี่ยมชมห้องเรียน ได้มอบหมายภารกิจโดยครูเขต 3 เขต 4 ที่มาร่วมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เยี่ยมชมห้องเรียนทั้งสามระดับ และชี้แจงประเด็นในแบบนิเทศและวิเคราะห์การจัดกิจกรรม นำเสนอการจัดกิจกรรมภาพถ่ายที่โรงเรียนในแต่ระดับ

 

คณะกรรมการนิเทศ เยี่ยมชมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

22 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ 222 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ 322 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ 422 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ 622 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ 722 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ 822 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ 1122 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ 12

 

 

ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการนิเทศ

สรุปผลการนิเทศ โดย..

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 1 คุณครูเพ็ญนภา เจริญสุข  โรงเรียนเซนต์แมรี่

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 2 คุณครูสุธิสา แซ่เตียว  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

          - ระดับสายชั้นอนุบาล 3 คุณครูสิริรัตน์  ยิ่งสบาย  โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

22 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ 13 122 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ 14

 

อาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร สรุปภาพรวมของการนิเทศในครั้งนี้

          ประเด็นความต่อเนื่องของการพัฒนางาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และร่องรอยการเรียนรู้

จุดเด่นของโรงเรียน

          1. กิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลาย มีลักษณะปลายเปิด เช่น สีน้ำ สีเทียน วาดภาพอิสระ ฉีกปะ ประดิษฐ์ พบร่องรอยผลงานทั้งสองมิติ สามมิติ ทั้งผลงานเดี่ยวและผลงานกลุ่ม

          2. โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนางานอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการในชั้นเรียนเป็นอย่างดี

          3. ร่องรอยการเรียนที่เป็นผลงานของนักเรียนในการสรุปองค์ความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในห้องเรียนของตนเอง เช่น ป้ายนิเทศประจำหน่วยการเรียนรู้ ชาร์ตข้อตกลง การทดลอง แผนที่การเดินทาง และกราฟิกประเภทต่าง ๆ ฯลฯ

          4. มีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน สื่อ/อุปกรณ์ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีการจัดวางอุปกรณ์เป็นระบบ ห้องเรียนมีความปลอดภัย มีบรรยากาศอบอุ่น

22 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ 16

 

          ครูศรีสุดา แสงพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกปฐมวัย กล่าวขอบคุณฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูที่มานิเทศฯ ในวันนี้ ขอบคุณที่มาให้กำลังใจครูโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ มาช่วยเติมเต็มสิ่งดี ๆ และสิ่งใดที่ผู้มานิเทศนำกลับไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนางานที่โรงเรียนด้วยความยินดี ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูปฐมวัยทุกท่าน

 

คณะครูผู้มาร่วมนิเทศและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

22 พ.ย. 65 นิเทศฯ รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ 17

(ภาพ : พิรญาณ์ จรูญวัฒนไพบูลย์)

 

<<รูปภาพทั้งหมด>>

<<Facebook>>

ลิงค์เพื่อแชร์ >>https://bit.ly/3EucpW9

 

 

แผนกปฐมวัย

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

Fr CECT

Poster240666

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

5.png1.png0.png1.png3.png9.png2.png
วันนี้2508
เมื่อวานนี้6232
อาทิตย์นี้33972
เดือนนี้43322
รวม5101392

Who Is Online

6
Online

วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566 13:38